Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

~ "Ποιος,μωρό μου,ποιος;" ~ ("αμφ.": Μη μου πεις πως ούτε εσύ δεν ξέρεις...)

Φωτογραφία του χρήστη Λεφτά υπάρχουν.

~ "Αυτά μου τά αποκάλυψε ό Θεός, μόνο καί μόνο επειδή έχω αυτό τό διακόνημα- τά είδα όφθαλμοφανώς, όχι ότι ήμουν άξια..." ~ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ..."Τό μεγαλύτερο θηρίο στον άνθρωπο είναι ό εγωισμός, είναι ή ύπερηφάνεια. 
Δεν ύπάρχει μεγαλύτερο κακό άπό τό «γιατί», τό «πώς» καί τό «τί».
Έσύ κάνε ύπακοή καί θά κάνης φτερά. Σήμερα έσβησε ή ύπακοή καί ή ταπείνωσις άπό τούς άνθρώπους καί άπό τούς γονείς έσβησε καί άπό τά παιδιά. 
Βλέπουμε τά διαζύγια χιλιάδες ή ύπακοή έσβησε άπό τά ανδρόγυνα.
Ή εκκλησία βρίσκεται σε μία κατάστασι δύσκολη. Στά Μοναστήρια, τά ίδια. Ό διάβολος τώρα γυρίζει, κάνει γύρο στά Μοναστήρια. Όλους τούς κέρδησε. 
Οι μοναχοί δύο-τρεις είναι, πέντε είναι, θά πάη νά τούς διαλύση. Νά μή ύπάρχη τίποτε. Αφού τά ξεθεμέλιωσε όλα ό διάβολος, δέν ύπάρχει ούτε κράτος ούτι εκκλησία, τίποτε. Γι’ αύτό νά κάνουμε ύπακοή, νά σωθούμε, νά πάμε στον ούρανό. Γιατί πώς θά αντεξουμε τήν αιώνια Κόλασι;


 Εβλεπα τή θάλασσα κάποτε και έκανα θεωρία και έλεγα: «Χριστέ μου, σκέψου νά ήμουνα ναυαγός και νά πάλευα μέσα στη θάλασσα, νά ξύλιαζα άπό τό κρύο, νά μή έβρισκα καταφύγιο και άπό πουθενά βοήθεια». Αυτή ή θεωρία δεν έφευγε άπό τό μυαλό μου και ερχόταν κλαυθμός στήν ψυχή μου καί σκεπτόμουν πώς θά είμαι στήν Κόλασι- «αιώνια Κόλασι! Φεύγει ό χρόνος και δέν κάνω τό θέλημα τού Θεού καί περνούν οί μέρες μου». Ετσι σκεφτόμουν, γιατί είναι φοβερή ή Κόλασις. Μόνο νά πιάνης τό ψηλαφητό σκοτάδι, σέ φτάνει- καί νά αισθάνεσαι αυτή τή μυρωδιά άπό τό θειάφι! Δέν μπορεί νά τό ζήση κανείς, δέν άντέχεται, τόσο φοβερό είναι! Καί όταν οδηγηθείς μπροστά στο δικαστήριο τού Θεού, στο Δεσποτικό Θρόνο καί βγαίνει ή απόφαση καί σέ άρπάζουν οι δαίμονες -κοσμικούς, μοναχούς, ιερείς καί αρχιερείς-, σέ τσουβαλιάζουν καί σέ πετάνε στο πυρ τό αιώνιο! 
Αυτά μου τά αποκάλυψε ό Θεός, μόνο καί μόνο επειδή έχω αυτό τό διακόνημα- τά είδα όφθαλμοφανώς, όχι ότι ήμουν άξια. Μου τά έδειξε ό Θεός ολοζώντανα αύτά. Γι’ αυτό προσοχή μεγάλη, νά βάλουμε μία καλή αρχή, γιατί ήγγικεν ή ώρα- όπως βρήκε τούς αμαρτωλούς ή τιμωρία στις μέρες τού Νώε καί άργότερα τού Λώτ καί όπως δέχθηκαν τήν άπειλή οι Νινευϊτες, έτσι θά βρή καί μάς τό κακό. Γι’ αυτό, νύχτα θά είναι; Δεν ξέρουμε- εκεί πού στέκεται ό καθένας, εκεί πού σκάβει, εκεί θά μάς βρή. Έτσι και τό ’40, πήγαμε στις δουλειές, βρ... βρ... τά ρολά κλείνανε, νά λιποθυμάνε από ’δώ, νά λιποθυμάνε άπό ’κει, νά τρέχουν στά βουνά, νά τσιρίζουν τά μωρά, άλλος έχανε τά μυαλά του, άλλος έχανε τά λογικά του και δέν ήξεραν πού νά σταθούν, και άπό πάνω τά άεροπλάνα νά βομβαρδίζουν. Πού νά καταφύγης; Μάς τά προεΐπαν καί ξέραμε, είχαμε μία Ιδέα.


 Έτσι καί τώρα μάς τά λένε καί δέν θέλετε νά τά ακούτε. Τότε θά σάς έρθη καμία τρέλα, νά μή ξέρετε τί νά κάνετε, ούτε τήν ψυχή σας νά δήτε...
Νά με συγχωρήσετε κι εμένα- νά μου εύχεσθε νά μου δώση ό Θεός καλό τέλος καί μετάνοια, νά μετανοήσω μετά δακρύων, γιατί «ήγγικεν ή ώρα», έφτασε ό καιρός. Μέχρι σήμερα σάν μοναχή πού είμαι καί τόσα χρόνια πού εργάστηκα τον Θεό, δέν έχω βάλει καμία άρχή μετάνοιας. Είμαι ένας άνθρωπος μέ άτέλειες, ένα σκουλήκι ψόφιο, πού δέν έχει καμμία αξία καί ούδεμία Χάρι στήν ψυχή του.


 Νά εύχεσθε νά μέ φωτίζη ό Θεός νά βλέπω τον εαυτό μου καί νά μή βλέπω δεξιά καί αριστερά. Είναι τόσο λίγος, πάρα πολύ λίγος ό καιρός πού έμεινε, καί θά φύγουμε πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό πολύ σάς ικετεύω, νά μή μέ ξεχνάτε στις προσευχές σας καί νά παρακαλάτε νά μου δώση ό Θεός έπίγνωσι των σφαλμάτων μου καί σύνεσι. Φόρεσα τό Μέγα καί Αγγελικό Σχήμα καί τό μόλυνα, δέν τό εργάστηκα όπως έπρεπε, όπως θέλει ό Θεός. Νά ξυπνήση ό Θεός τή συνείδηση μου, γιατί κοιμάται πολύ, έχω «ύπνο» βαθύ. Και νά μάς άξιώση όλους μαζί νά βρεθούμε στην Ανω Ιερουσαλήμ. Δι’ ευχών τού Γέροντος καί δι’ εύχών σας νά διορθωθώ κι εγώ καί νά πιάνωμαι άπό τά χεράκια σας καί νά μέ πηγαίνετε στον ουρανό, στην Ανω Ιερουσαλήμ.
Συγχωρήστε με, εύχεσθε νά βάλω καλή αρχή..."
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ 

ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.

ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

~ Είσαι Στρατιώτης Του και καλείσαι να πειθαρχείς σ᾿ αυτόν...

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
“Είσαι στρατιώτης του Χριστού, και καλείσαι να πειθαρχείς σ᾿ αυτόν. Δεν μας έφερε ο Θεός στον κόσμο αυτόν για να γλεντούμε και να κάνουμε τα κέφια μας· μας έφερε για ένα μεγάλο σκοπό...Ο Χριστός είναι ο ανίκητος αρχιστράτηγός μας. Σημαία μας, που εβάφη με το αίμα του, ο τίμιος σταυρός. 
Και σάλπιγξ, που μας καλεί στη μάχη, το κήρυγμα του ευαγγελίου...
Όλοι να καταλάβουμε τον προορισμό μας· να γίνουμε αγωνισταί, να πολεμήσουμε για την πίστι μας, για τη δόξα του Θεού μας, για το ευαγγέλιο· και τότε ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί μας εις αιώνας αιώνων· αμήν.”
∽ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης 
1907 — 2010†

~ "Μα να θυμάσαι πως δεν πεθαίνει ό,τι βαθιά στις καρδιές κατοικεί..." ~ (Κάποιοι από εκείνους, που άκουσαν "ζωντανά" αυτά τα 2 τραγούδια είπαν, πως επιτέλους "απέκτησαν" τα Σεπτεμβριανά τους "ύμνους", που τους έλειπαν... Έστω και 60 χρόνια μετά...)

Σχετική εικόνα
~ Σε μια,τουλάχιστον, αλλόκοτη περίοδο για τον τόπο μας, όπου κάποιοι έχουν βαλθεί με έντεχνες μεθοδεύσεις ν΄αφανίσουν καθετί ηρωικό και θυσιαστικό από τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας... 
Θυμηθείτε, ενδεικτικά μονάχα, πως οι σαφείς οδηγίες των "υπευθύνων" είναι ν΄αφαιρεθούν από την ύλη, που μέχρι πρότινος διδασκόταν στα ελληνικά σχολειά, 
ο Μέγας Αλέξανδρος
ο Απόστολος Παύλος 
και οι Άγιοι Μάρτυρες...
(αριθμούν μόνο τους 3 πρώτους αιώνες μ.χ., περίπου τα 11 (!!!) εκατομμύρια...)
Σε μια τόσο δεινή φάση, λοιπόν,
όπου το ανόσιο,ανομολόγητο και βλακώδες επιχειρείται να γίνει ουσιαστικό και καθημερινό, έρχονται κάποιοι "πιτσιρικάδες",
καθοδηγούμενοι από κάποιους "θεότρελους" δασκάλους να τολμήσουν την υπέρβαση...
Να τολμήσουν να μιλήσουν ξανά για "Την Βασίλισσα των πόλεων", την Κωνσταντινούπολη...
Να παίξουν και να τραγουδήσουν 
για πρώτη φορά...
"Θα΄ρθουνε πάλι εκείνα τα χρόνια,
που τραγουδάμε από παιδιά..."


~ Το 2ο τραγούδι της εκδήλωσης εδώ

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

~ "ΕΧΩ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΓΙΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ..." ~ ΓΕΡΩΝ ΝΙΚΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΧΩ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΓΙΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ

(Μας έστειλε ο αγαπητός φίλος, κ.Apostolos Aggelokostopoulos)

~ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Εὐγένιου Ροντιόνωφ!!!Στην Ελλάδα..."

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.(Η μητέρα του Αγίου στον τάφο του...)
"Χριστός Ἀνέστη!
Σας γράφω για να σας αναφέρω κάτι προσωπικό, συγκλονιστικό που έζησα πριν μήνες.
Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής αιχμαλωσίας μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνωφ άρχισα να τον επικαλούμαι συνεχώς πρωί βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω τον σταυρό μου.
Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας.Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει.
Σκέφτηκα δεν με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός.Πήγα και κάθησα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής.Βλέπω το νέο να με προσπερνά και ένιωσα αγαλλίαση ηρεμία προστασία σιγουριά.
Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι κοντομάνικο, ήταν σοβαρός.
(επισήμανση "αμφ.":
Πρόσεξε το ριγέ μπλουζάκι στις εικόνες του Αγίου...)
Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
Προσπαθούσα να θυμηθώ που τον έχω ξαναδεί.Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του.
Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνωφ που είχα αγοράσει πριν μέρες.
Ήταν αυτός...
Φεύγοντας από την μονή μας ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι, μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στην στροφή περιμένοντας να φύγουμε.
Σε όλη την διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο.
Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους δυο ιερείς* και μου είπαν ότι όντως ήταν ο άγιος Ευγένιος Ροντιόνωφ.
Δόξα τῷ Θεῷ!"
*Ο ένας ιερέας ήταν ο π. Παναγιώτης Τσιώλης στα Άγραφα
Ε.Α.(Λαμία)
(Από την σελίδα στο fb, Πατέρες της Εκκλησίας)
~ Συλληφθεῖς ὑπ’ ἀθέων, Μάρτυς Εὐγένιε
Τήν ὀρθόδοξον πίστην καθομολόγησας
Τοῦ Σωτῆρος τόν Σταυρόν ἐγκολπωσάμενος
Τήν κοπήν τῆς κεφαλῆς ἐπροτίμησας στερρῶς
Καί χαίρεις μετά Μαρτύρων, γόνε λαμπρέ της Ρωσίας
Καί στρατιώτα τοῦ Χριστοῦ εὐκλεῆ.
(ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ Ἦχος πλ. ἅ)
Τόν σφαγιασθέντα ὥσπερ ἀμνόν,
Ὑπό μισοχρίστων, εὐφημήσωμεν ἐν χορῷ,
Κεφαλήν τμηθέντα, ὑπέρ Ἐσταυρωμένου,
Εὐγένιον τόν Νέον, Ρωσίας Μάρτυρα.
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟ

(Επιμελήθηκε ο Γιάννης Τσιτλακίδης)

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

~ Ευλαβικό αφιέρωμα στον Νεομάρτυρα, Ευγένιο Ροντιόνωφ...

(Σχόλιο "αμφ.":
Μακάρι να μη γίνει ποτέ ο πόλεμος, που ετοιμάζουν οι "φίλοι" και οι "εχθροί" μας! Ή,αν δεν γίνεται αλλιώς, 
ν΄αργήσει όσο γίνεται...
Το σίγουρο,πάντως είναι, πως νικητής σε κάθε πόλεμο αναδεικνύεται εκείνος ο "στρατός", που έχει τους περισσότερους Ευγένιους Ροντιόνωφ από την δική του πλευρά...
Εμείς,ας πούμε...
Μη γένοιτο...
Αλλά,όσα ξύλα κι αν χτυπήσουμε, όσους κόρφους κι αν ...φτύσουμε...
Αν αύριο το πρωί θα ήμασταν αναγκαστικά υποχρεωμένοι να μπλεχτούμε σε μια αναπόφευκτη πολεμική σύγκρουση...
Πόσα από τα παιδιά που σήμερα ανατρέφουμε, θα είχαν τα πνευματικά "κότσια" να στηλώσουν το λαιμό τους, κρατώντας σφιχτά τον σταυρό στα χέρια τους;
Πόσα;)
Φωτογραφία του Misha Sarov.
(O σταυρός του νεομάρτυρος Ευγενίου Ροντιόνωφ /+23.5.1996/ στα χέρια της μητέρας του...Από τον Misha Sarov )Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
O νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας επί επαράτου Γέλτσιν. Συνελήφθη από τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε,σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο δήμιος στη μητέρα του.
Αποκεφαλίστηκε το 1996 τη μέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του στα 11α γενέθλια του. Από αυτό τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κειτόταν σε έναν ομαδικό τάφο μαζί με τρείς άλλους συστρατιώτες του. Για την γενναία άρνηση του να αποχωριστεί αυτό το σταυρό και να απαρνηθεί την πίστη στον Εσταυρωμένο εσφάγη ως αμνός στις 10/23 Μαϊου 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο.
Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρεί το γιο της αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν αιχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επι 9 συνεχείς μήνες. Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός τον Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μοσχα για να εξασφαλίσει χρήματα, απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφη ο γιός της. Από την αρχή της αναζήτησης της ήλθε σε επαφή με τους ισλαμιστές αυτονομιστές,ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο τον φονιά του γιου της, Ruslan Khaikhoroyev.

Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του αλλά αρνήθηκε να βγάλει τον σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά.

Φωτογραφία του χρήστη Πατέρες της Εκκλησίας.
Η μητέρα αρνείτο να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζει, ακόμα και όταν αναγνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή.Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του δεν άντεξε και λιποθύμησε.
Τελικά κατάφερε καταβάλλοντας «λύτρα» να της επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα όπου και έγινε η κηδεία.
Ο πατέρας του Ευγένιου πέθανε πέντε μέρες μετά την ταφή τού γιού του.
Στο βίντεο εμφανίζεται και η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως «η μητέρα του Ευγένιου».
Η απόδοση τιμής στο πρόσωπο του αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο στην Ρωσία. Ηδη έχουν δημοσιευθεί βιβλία για την ζωή και το μαρτύριο του με την ευλογία τού μακαριστού πατριάρχου Αλεξίου του Β, υπάρχει μια εκκλησία επ΄ονόματι του, έχει γραφεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες του, κάποιες από τις οποίες μυροβλύζουν.
Βεβαίως η Εκκλησία δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο αλλά αναμένεται πως κάτι τετοιο δε θα αργήσει πολύ.


(Γιάννης Τσιτλακίδης)

("αμφ.":

Δες το βίντεο εδώ
μόνο όμως αν αντέχεις...)
~ "Ὁ διάβολος μισεῖ τίς ἥσυχες καρδιές. Τίς γεμίζει μέ λύπη καί ταραχή..."


Αποτέλεσμα εικόνας για ἥσυχες καρδιές
"Μοῦ γράφετε ὅτι θλῖψις καί στενοχώρια σᾶς ταλαιπωρεῖ. Αὐτό εἶναι ἑνέργεια τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ διάβολος μισεῖ τίς ἥσυχες καρδιές. Τίς γεμίζει μέ λύπη καί ταραχή. Φυγαδεύει ἀπʹ αὐτές τήν κατάστασι τῆς εἰρήνης. Προσευχηθῆτε στόν Κύριο καί στήν Ύπεραγία Θεοτόκο καί θά παρηγορηθῆτε..."

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

~ Μήτσο...

Φωτογραφία του χρήστη Λεφτά υπάρχουν.
(Από τον Βαγγέλη Κορδ.)

~ "...Εμείς επιλέγουμε τον τόπο της αιωνίου κατοικίας μας και Ο Θεός απλώς προσυπογράφει τις επιλογές μας ως Δίκαιος. ...

«Κόλαση σημαίνει απουσία του Θεού».
Φωτογραφία της Άννα Σιδηροπούλου.
Έγινε η παρακάτω ερώτηση στον Γέροντα:
– Πώς συμβιβάζεται η αγαθότητα του Θεού με την ύπαρξη της κολάσεως;
Και εκείνος απάντησε:
– Δεν πρέπει να θεωρούμε την Κόλαση ως έκφραση τιμωρού διαθέσεως του Θεού. Κόλαση σημαίνει παντελής απουσία Του. Και ως τέτοια είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας επιλογής μας.
Όταν κάποιος λέει στον Θεό: 
«Απόστα απ’ εμού, οδούς σου ειδέναι ου βούλομαι» (Ιωβ κα΄), τότε Αυτός καίτοι Πανάγαθος δεν τον σώζει με το ζόρι. 
Δίκαιος Ων, τον αφήνει να απολαύσει την επιλογή του, δηλ. την Κόλαση, όπως στον άγιο προσφέρει την τρυφή του Παραδείσου. 
Εμείς δηλ. επιλέγουμε τον τόπο της αιωνίου κατοικίας μας και ο Θεός απλώς προσυπογράφει τις επιλογές μας ως Δίκαιος. 
Με δύο λόγια: Η δικαιοσύνη του Θεού εξαντλείται στις επιλογές της ελευθερίας μας.

Γέροντος Επιφανίου Θεοδωρόπουλου

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

~ Σήκω, που σου λένε...

Φωτογραφία του χρήστη iPaideia.

~ Τρίτο "3 on 3" Αποφοίτων,Γονέων και Εργαζομένων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"...(...Συνεχίζουμε...Βελτιωνόμαστε...Δες!!!)

~ Αν ανήκεις στην οικογένεια 
της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"...
και θέλεις να ανταμώσεις ξανά με τους "κολλητούς" σου 
(κι ακόμα καλύτερα,αν θέλεις να παίξεις και μπασκετάκι μαζί τους στο σχολείο, που θυμάσαι τον εαυτό σου ακόμα παιδί...)
(Ξανά)κάνε τα τηλέφωνά σου, 
βάλε όνομα (ή διατήρησε το ίδιο...) 
στην ομάδα σου, δήλωσε την εδώ 
https://goo.gl/forms/i2LihKqOIIjAMFqG2
(έχεις 15 ολόκληρες μέρες!
Ούτε 1 παραπάνω...) 
& μετά πας για προπόνηση...

(Όλοι όσοι δηλωθούν θα καλυφθούν,κατά τη διάρκεια του τουρνουά,όπως και τις προηγούμενες χρονιές,και ασφαλιστικά...)
                      ξεκινήσαμε το 2015...
                 συνεχίσαμε το 2016...


~Θερμές ευχαριστίες για το βίντεο στην φίλη 

(και απόφοιτη...) demy fws
Και φέτος; Ποιοι θα το πάρουν;;;
Ποιος θα βάλει το τελευταίο σουτ;
Το σχολείο σου σε περιμένει...
(Ευχαριστίες στην Βαγγελίτσα Τζ...Χωρίς αυτήν δε θα μπορούσε να ξεκινήσει,ούτε να συνεχιστεί τίποτα...)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...