Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

«Αὐτός εἶναι ὁ χρυσός κανόνας· ἕνας νόμος με λίγα λόγια, 12 λέξεις...

 Η ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ

ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ


«Αὐτὸς εἶναι ὁ χρυσὸς κανόνας· ἕνας νόμος μὲ λίγα λόγια, δώδεκα λέξεις, ἀλλὰ μὲ μεγάλη σημασία.
Ἐκτελεῖται;
Μόνο ἀπὸ "τὸ μικρὸν ποίμνιον" τοῦ Χριστοῦ (Λουκ. 12,32).

Δυστυχῶς δὲν ἐκτελεῖται ἀπὸ ὅλους.
Ὁ αἰώνας αὐτὸς ποὺ ζοῦμε εἶναι ὁ χειρότερος τῆς ἀνθρωπότητος.
Πολλοὶ κάνουν προγράμματα γιὰ τὸ μέλλον.
Ἐγὼ δὲν εἶμαι αἰσιόδοξος.
Τὸ κακὸ ἔχει αὐξηθῆ, ἔχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις· καὶ ὁ κόσμος συνεχίζει νὰ ἁμαρτάνῃ ἀμετανόητος.
Ἡ ἀνθρωπότης ἔκανε ὣς τώρα δύο παγκοσμίους πολέμους· ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σκοτώθηκαν, καὶ τὰ αἵματά τους ἔγιναν Ἀξιός, ποταμὸς ὁλόκληρος καὶ λίμνη ἀπέραντη.
Ἁμάρτησε σοβαρὰ ὁ ἄνθρωπος, παρέβη τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ.
Τώρα ἐλπίζουν, πολλὰ ἐλπίζουν καὶ σχεδιάζουν.
Ἕνα χρειάζεται καὶ αὐτὸ φτάνει.
Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη νὰ γράψουμε ἕνα νόμο, ὄχι πολλούς.
Δὲν χρειάζονται πολλοὶ νόμοι, ἕνας νόμος χρειάζεται, αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ μία εὐτυχῆ κοινωνία, καὶ ὁ νόμος αὐτὸς εἶνε αὐτὸς ποὺ ἀκούστηκε σήμερα·

"Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως".

Προτοῦ νὰ κάνῃς κάτι, νὰ ῥωτᾷς·
Αὐτὸ ποὺ θὰ κάνω θέλω νὰ μοῦ τὸ κάνῃ ὁ ἄλλος;
Καὶ ἂν ὁ ἄλλος θέλῃς νὰ σοῦ τὸ κάνῃ, κάνε το.
Ἔτσι νὰ βαδίζῃς, καὶ τότε θὰ ὑπάρχῃ εὐτυχία.»

~ επισκ. Φλωρίνης Αυγουστίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου